Fundacja

EGER Fundacja została powołana, by poprzez różnorodne inicjatywy oraz realizację projektów kulturalnych na rzecz kampanii wizerunkowych i społecznych, budować efektywne porozumienie między światem biznesu i światem kultury. Nasze działania prowadzimy zgodnie z najwyższymi standardami etyki i profesjonalizmu.

Realizując projekty w Polsce i poza granicami kraju pokazujemy jak wiele korzyści sektorowi prywatnemu może przynieść kultura oraz jak cenne jest to partnerstwo z perspektywy budowy wizerunku, kształtowania tożsamości obywatelskiej i wzbudzania społecznego zaangażowania. W dzisiejszych czasach, w których odpowiedzialność społeczna biznesu pozwala budować przewagę konkurencyjną, to właśnie kultura staje się strategicznym sektorem wspierającym przedsiębiorczość. Równocześnie, zaangażowani społecznie partnerzy biznesowi dysponują wiedzą i narzędziami niezbędnymi dla sprawnego funkcjonowania sektora kultury w rzeczywistości rynkowej.

Chcemy, aby każdy projekt był spotkaniem, podjęciem dialogu przez reprezentantów obydwu Stron. Tak innowacyjne podejście pozwala w pełni wykorzystać potencjał zderzenia kreatywności dwóch, wydawałoby się odrębnych światów biznesu i kultury.

Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez:

 1. organizowanie akcji fundraisingowych w zakresie celów Fundacji;
 2. prowadzenie działań edukacyjnych zgodnych z celami Fundacji (m.in. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, konkursów);
 3. organizowanie, współorganizowanie, udział w krajowych i międzynarodowych imprezach promocyjnych i naukowych, takich jak wystawy, targi, konferencje, sympozja, itp. zgodnych z celami statutowymi Fundacji;
 4. organizowanie i współorganizowanie warsztatów, konferencji, i sympozjów w tym konferencji dotyczących fundraisingu oraz innych mechanizmów służących prywatnemu i publicznemu finansowaniu projektów kulturalnych i społecznych;
 5. szeroko rozumiane doradztwo;
 6. podejmowanie działań na rzecz promocji i budowania świadomości na temat współpracy prywatnej inicjatywy z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi (m.in. poprzez działalność wydawniczą);
 7. organizowanie i współorganizowanie działań charytatywnych;
 8. przyznawanie nagród i stypendiów;
 9. opracowywanie i wdrażanie systemów informacji kulturalnej i społecznej;
 10. prowadzenie działań nakierowanych na skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli świata kultury, nauki, życia społecznego, organizacji pozarządowych oraz biznesu w kraju i za granicą;
 11. prowadzenie działań propagujących idee Fundacji za pośrednictwem różnych mediów, w tym także Internetu.

PLIK DO POBRANIA  - statut (wersja .pdf, wersja .doc)